حرف دل ...

شروع دوباره

بازم سلام
شاید بپرسید چرا بازم  در این صورت منم میگم چون  ....
ولشکن
داشتم میگفتم دیگه داشتم کلافه میشدم آخه خرف دل نمی یومد ,ولی امروز یه جورای با دل گرمی های که بچه ها دادن قصد کردم که دوباره شروع کنم .
حرف یه دل خسته که دیگه داره احساس پیری میکنه
یه جورای دیگه دلم از این همه تظاهربهم میخوره حس میکنم زندگی یک نواخت شده مثل این که ترجمه زندگی شده کارکردن برای زندگی و زندگی برای کارکردن  مثل حیوانات مثلا گاو گاهی اوقات از خودم می پرسم آیا زندگی واقعا همینه اگر این باشه که من ترجیح میدم همین حالا مرگ منو در آغوش بگیره واز این زندگی نکبت بار راهت کنه ولی بعد که کمی فکر میکنم به این نتیجه میرسم که نه این جورام نباید باشه هر چند کار اکثر آدم دوپا این باشه
از اونجای که ما ادعا می کنیم مسلمونیم  (گفتم ادعا این یه واقعیته هر کسی میتونه از خودش بپرسه و به این گفته من پی ببره) زندگی نباید این معنی رو بده باید معنی پر پیمونه تری داشته باشه حضرات آیات میگن زندگی برای به کمال رسیدنه قرب به پروردگار شاید درس باشه ولی به چه شکل آیا با نماز وروزه فقط یا به یه شکل دیگه من میگم اینا خوبه ولی حس میکنم یا جورای کافی نیست فکر می کنم یه چیزای باید کم باشه منو قانع نمی کنه باید خودم به اوبرسم ولی به چه شکل  به قول عربا لاادری یا I dont know دوست دارم اینو کشف کنم ولی .......