حرف دل ...

مغزم خالی است

مغزم خالی است
چشمهایم دیگر نمی بینند
دیگر نمی خواهند که ببینند
شمهایم ناامید شده اند
افسرده و خالی . . .
دیگر نمی گردند
از دیدن خسته شده اند
زخم ها عمیق است و خوب ناشدنی
دردها زیادند و فراموش ناشدنی
ـ اما . . .
هنوز احساس میکنم خدا همین نزدیکیست