حرف دل ...

من عشق را دیدم ـ

778365ukghi0gcnz.gif727906wrmyfe6o17.gif778365ukghi0gcnz.gif

 من عشق را دیدم ـ
احساس را دیدم
و خودم را در آئینه تو!
چه پوچ بودم و زشت!
و تو را درآئینه خود!
چه سلیس بودی و روان!

آه صد افسوس
که من با تو تر نشدم
کاش باران زده بود
تا نگاه خیس باران زده ات را
فرو می بردم در دل
و صعود می کردم در شور!

من طرحی از روی تو را
با خود برده بودم به خیالم!
که اگر شبی ماه نبود
من پای در تاریکی شب نگذارم.
من نمیرم .
من .....آه!

778365ukghi0gcnz.gif727906wrmyfe6o17.gif778365ukghi0gcnz.gif