حرف دل ...

زد به سرم ..........

عشق در حیطه فهمیدن ما نیست بیا برگردیم

عشق بازیچه این دست ترک خورده ما نیست بیا برگردیم

عشق راهی است که بی همرهی خزر به ترکستانست

عشق میوه ممنوعه دیروز امروز و فردای هیچستانست