X
تبلیغات
رایتل

حرف دل ...

اللهم انی اسئلک فیه ما یرضیک

از منزلی دیگر گذشتم

 به تو نزدیک شدم یا دور؟

این است پرسشمان اینک

اکنون کجا ایستاده ایم؟

و نسبتمان با تو چیست؟

راه یا فته ایم یا راه گم کرده ؟

این درست است که مقصد و مقصودمان تو بوده ای

 لیک گفته بو دندمان :

گمان مبرید راه چندان روشن است و هموار که

به راحتی طی طریق توانید کرد.

که اگر چنین بود ، این همه روندگان نارسیده

ـ در حوال جاده ـ این چنین واله و حیران نبودند.

ما نیز چندان که طول راه به قدمهای همت کوتاه می کنیم

در دایره تردیدهای خویش نیز در تردیدیم.

چشمی به حال خود و چشمی به دست یار ـ در نوسانیم در بین خوف و رجا ـ

طمع به رضوان رضایتت بی تابمان می کند و آگاهی مان به رسوای های خویش بی قرار .

باران رضایتت چنان زاینده و آبر کرامتت چنان گسترده که

می شاید در راه رضایت دل به دریا زنیم پا در راه نهیم

و دست به دعا بر آریم , که :

اللهم انی اسئلک فیه ما یرضیک.

آره رمضان امسالم مثل هر سال دیگه داره می گذره و داره میره ، نمی دونم چقد برای ما برکت و خیر داشت .