حرف دل ...

ای دل صبور باش

ای دل صبور باش و غم مخور
عاقبت این شام صبح گردد
 و این شب سحر خواهد شود