حرف دل ...

آفتاب می شود

نگاه کن که غم درون دیده ام
چگونه قطره قطره آب می شود
چگونه سایه سیاه سرکشم
اسیر دست آفتاب می شود
نگاه کن
تمام هستیم خراب می شود
 شراره ای مرا به کام می کشد
مرا به اوج می برد
مرا به دام میکشد
نگاه کن
تمام آسمان من
پر از شهاب می شود
 تو آمدی ز دورها و دورها
ز سرزمین عطر ها و نورها
نشانده ای مرا کنون به زورقی
ز عاجها ز ابرها بلورها
مرا ببر امید دلنواز من
ببر به شهر شعر ها و شورها
به راه پر ستاره ه می کشانی ام
فراتر از ستاره می نشانی ام
نگاه کن
من از ستاره سوختم
لبالب از ستارگان تب شدم
چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل
ستاره چین برکه های شب شدم
چه دور بود پیش از این زمین ما
به این کبود غرفه های آسمان
کنون به گوش من دوباره می رسد
صدای تو
صدای بال برفی فرشتگان
نگاه کن که من کجا رسیده ام
به کهکشان به بیکران به جاودان
کنون که آمدیم تا به اوجها
مرا بشوی با شراب موجها
مرا بپیچ در حریر بوسه ات
مرا بخواه در شبان دیر پا
مرا دگر رها مکن
مرا از این ستاره ها جدا مکن
نگاه کن که موم شب براه ما
چگونه قطره قطره آب میشود
صراحی سیاه دیدگان من
به لالای گرم تو
لبالب از شراب خواب می شود
 به روی گاهواره های شعر من
نگاه کن
تو میدمی و آفتاب می شود

 سلام دلی می بینم که شادو شنگولی چی شده اتفاقی افتاده؟ ها عزیز شعرای فروغ فرخ زادم که گاه گداری می خونی
ببینم عمو ناراحتی منو اینجور می بینی اگه اینجوره پس از ناراحتی بترک خوب مثل اینکه باورت نمیشه مگه نگفتم با همه غم و غصه ها خدا حافظی کردمه شایدم معنای خدا حافضی رو خوب بلد نیستی اگه این جوره من برات تعریفش می کنم تا یه وقت تا ابد در این جهل نمونی پس شروع می کنم ٬ خدا حافظی یعنی بری که بر نگردی یا میرم که بر نگردم یا بهتر بگم رفتنی که باز گشتی توش نباشه و خدا حافظی رو باید  این جور جاها به کار برد یه وقت به کسی نگی خدا حافظا !!!!!!!!!
سلام بچه ها می بینید روزگار مارو همیشه با این دل درگیریم هر روز سر یه موضوع جدید شما زیاد به دل نگیرید
این شعرم که معرف حضور همه هست خیلی دوسش داشتم گذاشتمش اینجا تا همه با هاش حال کنیم
روزگارتون خوش ٬ شاد باشین و سر حال به امید دیدار